Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Od jakich nieruchomości trzeba zapłacić podatek rolny? Jak jest obliczany podatek rolny?

tagi tematyczne działki rolne grunty rolne podatek od sprzedaży nieruchomości podatek rolny
.
.

Według przepisów podatek rolny trzeba zapłacić od użytków rolnych oraz od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Natomiast przy obliczaniu podatku rolnego dla pozostałych gruntów uwzględnia się liczbę hektarów fizycznych.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym, jego wysokość oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy są uregulowane w Ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.

Od jakich terenów należy odprowadzić podatek rolny?
Zgodnie z ustawą, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wyjątek stanowią grunty, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej -  innej niż działalność rolnicza. Zwyczajowo za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zagrodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. Natomiast gospodarstwo rolne to według organów podatkowych obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym także spółki, która nie posiada osobowości prawnej.
Liczba hektarów fizycznych stanowi podstawę opodatkowania gruntów, które nie są gospodarstwem rolnym w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Natomiast umowna jednostka kalkulacyjna, jaką jest hektar przeliczeniowy, jest kluczowa dla ustalenia wysokości podatku od gruntów, które są gospodarstwami rolnymi. Hektar przeliczeniowy powstał z myślą o zdywersyfikowanych warunkach jakie towarzyszą uprawom i  ma za zadanie oddać przewidywalne możliwości produkcyjne danego gospodarstwa rolnego. Przy ustalaniu liczby hektarów przeliczeniowych brane są pod uwagę następujące czynniki: powierzchnia użytków rolnych wraz z ich klasą i rodzajem oraz przynależność do danego okręgu podatkowego. Aby obliczyć hektary przeliczeniowe należy ilość hektarów fizycznych pomnożyć przez zawarty we wspomnianej ustawie (rozpisany w formie tabeli) przelicznik, który przypisany został posiadanym przez nas gruntom.

Kto jest podatnikiem?

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku rolnym podatnikami tego rodzaju podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym tego rodzaju podatku. W sytuacji, gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, co do zasady stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym. Obowiązek podatkowy ciąży wtedy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Jeżeli natomiast takie grunty stanowią, w zgodzie z dyrektywami ustawy, gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem lub posiadaczem, która takie gospodarstwo prowadzi w całości.

Dodatkowo do uiszczenia odpowiedniej daniny z tytułu podatku rolnego zobowiązani są posiadacze gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Mowa  o sytuacji, w której posiadanie gruntu jest konsekwencją umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo też bez takiego tytułu. Wyjątek stanowią grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym ostatnim  przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych. Należy także pamiętać, że ustawowo Skarb Państwa oraz gminy zwolnione są z obowiązku uiszczania podatku rolnego.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Ustalana jest ona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia ich do konkretnego okręgu podatkowego. Natomiast dla pozostałych gruntów jest to liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zwyczajowo ustala się 4 okręgi podatkowe, do których, w drodze rozporządzenia, zalicza się gminy oraz miasta w zależności od ich warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że Sejmik województwa na wniosek rady gminy może, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach, zaliczyć niektóre gminy, miasta i wsie do innego okręgu podatkowego niż zostały one określone w rozporządzeniu. Warto nadmienić, że taka zmiana nie może spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa o więcej niż 1,5 % - mówi Bartosz Antos, analityk z portalu www.grunttozysk.pl.

Sprawdź ogłoszenia: działki rolne

autor: Saveinvest Sp. z o. o. www.grunttozysk.pl

aktualizacja: 08.04.2015

Polecane artykuły
Ceny ziemi rolnej wciąż rosną
Od początku lat 90. sukcesywnie rosną w Polsce ceny ziemi rolnej. Potwierdzają to dane...
Kupujemy domek letniskowy. GALERIA ofert
Domek letniskowy – na weekendowy wypoczynek czy na dłuższy urlop? Nad jeziorem, w...
Kupujemy działkę budowlaną. Na co trzeba zwrócić uwagę?
Na wiosnę wiele osób rozpoczyna poszukiwania działki budowlanej. Zakup działki może...
Jak jest obliczany podatek rolny? Od jakich gruntów nie zapłacimy podatku rolnego?
Do obliczenia podatku rolnego bierze się średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów...

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.