Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Program Rodzina na swoim

tagi tematyczne dopłaty rządowe kredyt hipoteczny kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim

Rodzina na swoim została wprowadzona na mocy Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rola polega na wypłacaniu ze środków budżetowych dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Od 31 sierpnia 2011 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, która w znaczący sposób ograniczy dostępność programu.

Dopłaty do odsetek od kredytu preferencyjnego udzielonego na cele mieszkaniowe są stosowane na podstawie Ustawy z dnia 8 września 20006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Co to jest kredyt preferencyjny?
Kredyt preferencyjny jest to kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu mieszkania, udzielony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy.

Kto może ubiegać się o dopłaty?

O dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych mogą ubiegać się:
a) małżonkowie, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat - obydwoje lub młodszy ze współmałżonków,
b) osoba samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
- małoletnie dziecko,
- dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
- dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
bez względu na wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
c) osoba niepozostająca w związku małżeńskim - inna, niż w pkt b (tzw. singiel), która złoży wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat.

Osoby te, na dzień podpisywania umowy kredytu preferencyjnego z dopłatami, składają pisemne oświadczenie, że:
a) nie są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
b) nie przysługuje im w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
d) nie są najemcami lokalu mieszkalnego.

W przypadku, gdy docelowym kredytobiorcą jest singiel ustawa wskazuje, że może on skorzystać z dopłaty, jeżeli wymienione w punktach a-d warunki były spełnione do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego włącznie.

Ustawa dopuszcza możliwość ubiegania się o kredyt preferencyjny i podpisania umowy kredytu preferencyjnego przez osoby, które w dniu podpisywania umowy kredytu korzystają z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego złożą w banku kredytującym pisemne zobowiązanie do:
- wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
- rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Co można sfinansować kredytem preferencyjnym?
W kredycie preferencyjnym możliwe jest sfinansowanie nieruchomości:
•    domu jednorodzinnego;
•    lokalu mieszkalnego.

Małżonkowie,
Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko
Single
- zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w celu uzyskania odrębnego prawa własności z wyłączeniem nieruchomości, do której docelowemu kredytobiorcy lub osobom, które mogą przystąpić wraz z docelowym kredytobiorcą do podpisania umowy kredytu, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

- zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

- wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności zasiedlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

- budowę domu jednorodzinnego,

- przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczącego budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego.
- zakup będącego w budowie lub istniejącego lokalu mieszkalnego w celu uzyskania odrębnego prawa własności z wyłączeniem nieruchomości, do której docelowemu kredytobiorcy lub osobom, które mogą przystąpić wraz z docelowym kredytobiorcą do podpisania umowy kredytu, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

- zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

- wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności zasiedlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego,

- przeprowadzenie robót budowlanych,
z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.


Nieruchomość przedstawiona do finansowania kredytem preferencyjnym musi spełniać następujące warunki:
a) powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać:

    * 140m2 dla domu jednorodzinnego
    * 75 m2 dla lokalu nabywanego przez małżeństwo lub osobę samotnie wychowującą dziecko
    * 50 m2 dla lokalu nabywanego przez singla

b) cena nabycia/koszt budowy, wskazana w odpowiedniej umowie zobowiązującej /kosztorysie, nie może przekroczyć wartości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego i maksymalnego wskaźnika kosztu obowiązującego w lokalizacji nieruchomości, na dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami.

Wskaźnik kosztu - iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla gminy, na terenie której położona jest nieruchomość przedstawiona do finansowania kredytem i współczynnika równego 1,0 dla nieruchomości z rynku pierwotnego lub 0,8 dla nieruchomości z rynku wtórnego.

autor: źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

aktualizacja: 03.10.2012

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.