Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Świadectwo energetyczne

tagi tematyczne certyfikat energetyczny świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne

Od 1 stycznia 2009 roku właściciele domów i mieszkań mają dodatkowy obowiązek i wydatek. Wszystkie nieruchomości, które są wprowadzone do obrotu rynkowego powinny uzyskać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Konieczność wprowadzenia świadectw energetycznych, popularnie nazywanych też certyfikatami lub paszportami energetycznymi reguluje unijna Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do jej przestrzegania zostały wprowadzone w Polsce poprzez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Wprowadzenie świadectw ma na celu obniżenie zużycia energii związanego z użytkowaniem nieruchomości oraz promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Główne postanowienia Dyrektywy dotyczą wprowadzenia obowiązującego standardu energetycznego budynków, systemu ocen energetycznych, systemu kontroli źródeł ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, pełniącym podstawową rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej danego budynku. Określa jakość nieruchomości z punktu widzenia zużywanej przez niego energii. Dla właściciela ma to ogromne znaczenie, gdyż dzięki informacjom zawartym w świadectwie może on określić roczne zapotrzebowanie na energię, a na tej podstawie jest w stanie wyliczyć ponoszone z miesiąca na miesiąc koszty. W dłuższej perspektywie czasu, wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Świadectwo energetyczne jest dokumentem, pełniącym podstawową rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej danego budynku. Określa jakość nieruchomości z punktu widzenia zużywanej przez niego energii. Dla właściciela ma to ogromne znaczenie, gdyż dzięki informacjom zawartym w świadectwie może on określić roczne zapotrzebowanie na energię, a na tej podstawie jest w stanie wyliczyć ponoszone z miesiąca na miesiąc koszty. W dłuższej perspektywie czasu, wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkaniowego

Które budynki muszą mieć certyfikat energetyczny, a które są z niego zwolnione?

Zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U Nr 191, poz. 1373), świadectwo charakterystyki energetycznej powinny mieć zarówno wszystkie oddawane do użytku budynki, jak i już istniejące, które podlegają zbyciu lub wynajęciu. Dotyczy to budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkania zbiorowego jak hotele czy domy studenckie. Nie należy pomijać obiektów użyteczności publicznej jak urzędy, muzea, szkoły, szpitale itp., których powierzchnia nie przekracza 1000 mkw.

 Według przepisów z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, świadectw charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla nieruchomości:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 2. używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej

 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata

 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej

 5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok

 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku

 7. wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Jaki jest koszt uzyskania certyfikatu energetycznego?

Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od kwoty jaką musi zapłacić właściciel, jest to dodatkowy i teoretycznie obowiązkowy wydatek, który powinien wziąć pod uwagę przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości.
Obecnie koszty wydania certyfikatu energetycznego dla poszczególnych nieruchomości, kształtują się następująco:

Budynek jednorodzinny – 1500-2000 PLN, kwota może być niższa w przypadku niewielkich, powtarzalnych obiektów i może wynieść nawet 1000 PLN,
Mieszkanie – 800-1500 PLN,
Domy wielorodzinne – cena świadectw wykonanych „hurtowo” na postawie jednego zbiorczego zlecenia może spaść nawet do 300 PLN od lokalu,
Lokale o dużej powierzchni – właściciel musi się liczyć z wydatkiem rzędu kilkanastu tysięcy złotych.

Termin ważności

Certyfikaty zachowują ważność przez 10 lat i są automatycznie przedłużane, jeżeli standard energetyczny budynku w tym czasie nie ulegnie zmianie. Natomiast jeśli przez ten okres w obiekcie zostaną przeprowadzone roboty budowlane, zmieniające standard energetyczny budynku, a wartość prac będzie równa lub przekroczy 25 % jego wartości odtworzeniowej, to inwestor po zakończeniu modernizacji będzie musiał się postarać o nowe świadectwo energetyczne.

Kto jest uprawniony do wystawiania świadectw?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie dowolnych studiów magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane istnieją trzy drogi prowadzące do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku:

  • Pierwsza z nich to ukończenie nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
  • Druga to odbycie szkolenia i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
  • Trzecia droga dotyczy osób mających uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej.

Ponadto, osoba ubiegająca się o uprawnienia do sporządzania paszportów energetycznych, nie może być karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
Według art. 5 ust. 13 Prawa Budowlanego, oceny energetycznej budynku może dokonać również obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nabytych w tych państwach.
Osoba sporządzająca świadectwo ma obowiązek podpowiedzieć jakie są przyczyny utraty ciepła i zaproponować sposób poprawy bilansu energetycznego budynku.

Świadectwa energetyczne a cena nieruchomości?

Obowiązek posiadania certyfikatu z pewnością będzie miał wpływ na cenę sprzedawanej czy wynajmowanej nieruchomości. Ocena budynku i nadanie mu klasy jakości energetycznej będzie ważnym elementem w konkurencji rynkowej przy sprzedaży i wynajmie, a także przy staraniach o kredyt. Obiekty, które będą miały mniejsze straty energii mogą uzyskać wyższą cenę, niż te w których jest na nią większe zapotrzebowanie. Obowiązek posiadania certyfikatu z pewnością będzie miał wpływ na cenę sprzedawanej czy wynajmowanej nieruchomości. Ocena budynku i nadanie mu klasy jakości energetycznej będzie ważnym elementem w konkurencji rynkowej przy sprzedaży i wynajmie, a także przy staraniach o kredyt. Obiekty, które będą miały mniejsze straty energii mogą uzyskać wyższą cenę, niż te w których jest na nią większe zapotrzebowanie.

Zadaniem paszportów jest ujawnienie wszystkich cech energetycznych budynków. Wprowadzenie obowiązku ich posiadania przy sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości, przyczyni się do dokonywania w pełni uczciwych transakcji rynkowych. System oceny charakterystyki energetycznej budynków z pewnością zmotywuje nie tylko projektantów, ale również wykonawców i deweloperów do zwrócenia szczególnej uwagi na jakość elementów decydujących o energooszczędności. Właściciele oraz zarządcy budynków w celu zmniejszenia zużycia energii też będą musieli podjąć działania zmierzającego do uzyskania przez budynek wysokiej klasy energetycznej. Miejmy nadzieję, że świadectwa zmuszą właścicieli do modernizowania domów i mieszkań, bo to przecież od ich klasy energetycznej w dużej mierze będzie zależała wartość rynkowa nieruchomości.

autor: opracował: Magdalena Zborowska

aktualizacja: 12.06.2014

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.