Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Bezpieczne usuwanie eternitu z dachu

tagi tematyczne pokrycia dachowe
Nazwą eternit potocznie określa się materiał budowlany azbestowo-cementowy. Jeszcze do niedawna cieszył się on dużą popularnością w wykonywaniu pokryć dachowych, elewacji i rur. Po stwierdzeniu szkodliwego wpływu eternitu na zdrowie ludzkie, w roku 1997 został wprowadzony zakaz jego produkcji i stosowania. A elementy zawierające eternit są sukcesywnie usuwane.

Firma MURATOR Fot.: Piotr Mastalerz

Właściwości eternitu i ich wpływ na organizm ludzki

Eternit zdobył popularność dzięki swym właściwościom i niewysokiej cenie. Jest to materiał ogniotrwały, wytrzymały mechanicznie,  odporny na działanie wody i ścieków oraz warunki atmosferyczne. Mimo tych wszystkich zalet  ma on negatywny wpływ  na zdrowie ludzkie. Nieuszkodzona płyta eternitu nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jednak w momencie  jej pęknięcia zostają uwolnione do powietrza włókna azbestu, które w wyniku oddychania przedostają się do płuc. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich rozmiarów i czasu ich działania na organizm. Najbardziej szkodliwe są włókna o długości około 20 μm. Włókna azbestu mogą stać się przyczyną chorób układu oddechowego, takich jak rak płuc, pylica azbestowa,  międzybłoniaki opłucnej i otrzewnej.

Obowiązek usunięcia eternitu

Ze względu na szkodliwy wpływ azbestu na organizm ludzki wprowadzono zakaz produkcji i stosowania tego materiału w większości państw rozwiniętych. Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana dyrektywą unijną do usunięcia eternitu do roku 2032. Długi okres przewidziany na eliminację eternitu jest spowodowany żywotnością płyt eternitowych i w zależności od technologii produkcji wynosi 20-50 lat.

Wymogi prawne dotyczące demontażu eternitu

Nakaz wymiany pokryć dachowych zawierających azbest nakłada na ich użytkowników pewne wymogi prawne. Sposób rozbiórki jest określony rozporządzeniem z 02.04.04 (Dz.U. nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.Demontażu nie możemy dokonać sami. Należy zawrzeć umowę z koncesjonowaną firmą, mającą zgodę na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Nadzorowi budowlanemu i inspektorowi pracy w gminie zgłaszamy zamiar prowadzenia robót rozbiórkowych wraz z wymaganymi dokumentami i nazwą wybranej przez nas firmy. Po wykonaniu robót firma jest zobowiązana do przekazania oświadczenia o zgodności wykonanych prac z przepisami technicznymi i sanitarnymi oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

Przebieg prac demontażowych

Usuwanie eternitu z dachu jest wykonywane przez specjalistyczną firmę mającą zgodę na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Pracownik demontujący eternit musi być ubrany w odpowiednie ubranie ochronne, maskę przeciwpyłową oraz okulary ochronne. Miejsce robót powinno zostać zabezpieczone przez firmę demontażową i właściwie oznaczone. Na miejsce prac powinien zostać sprowadzony kontener, który jest przeznaczony do przechowywania tego rodzaju odpadów. Przydatnymi urządzeniami są dźwig i wyciągarka dachowa. Dzięki nim zapobiegamy pyleniu się płyt azbestowych podczas ich  opuszczania z dachu. Po usunięciu płyt na dachu pozostaje pył azbestowy, który dezaktywuje się poprzez zraszanie wodą. Następnie zostaje on zebrany wraz z resztkami płyt do specjalnych wzmocnionych płyt i ściągnięty na dół. Usunięty eternit, odpowiednio oznakowany, ułożony i zabezpieczony w specjalnych foliach ochronnych, zostaje przewieziony na miejsce składowania.

Dofinansowanie

Niektóre organy terytorialne dysponują środkami na usuwanie i utylizację azbestu. Są one zobowiązane poinformować mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie eternitu. Aby pozyskać wsparcie finansowe, należy złożyć odpowiednie dokumenty: wniosek, wykaz kosztów związanych ze zdjęciem i wywózką eternitu oraz dokumentację przeprowadzonych prac.
O dofinansowanie możemy zwrócić się również do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Wsi w ramach działań zmierzających do modernizacji budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej.  Środki finansowe możemy uzyskać również ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze uatrakcyjnienia regionu poprzez modernizację baz turystycznych. Największe szanse dofinansowania w obydwu przypadkach mają gminy. W przypadku osób prywatnych większą szansę ma grupa osób niż starający się indywidualnie

Sprawdź produkty w kategorii Dachy i akcesoria w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right