logowanie

Czy można wykonać dach zielony w wersji wentylowanej?

Dachem wentylowanym nazywamy taki dach, w którym termoizolacja jest osuszana powietrzem przepływającym w zaprojektowanych i przeznaczonych do tego przestrzeniach lub szczelinach. Przestrzenie wentylacyjne ze względu na specyfikę procesów osuszania muszą rozdzielać dach właściwy od termoizolacji i znajdują się nad nią.

Czy w związku tym, można wykonać dach zielony w wersji wentylowanej?
Oczywiście, tak.
Mało w Polsce popularne zielone dachy pochyłe w większości przypadków wentylowane są według prostego schematu, w którym termoizolacja ułożona jest na stropie oddzielonym od dachu właściwego dużą przestrzenią wentylacyjną stanowiącą poddasze nieużytkowe (rys. 1.). Ciepło uciekające przez termoizolację ogrzewa tę przestrzeń tak, że warstwy wegetacyjne zielonego dachu nie przemarzają, ponieważ kubatura poddasza nie jest duża. Jednak, gdyby była duża, a zimą wystąpiłyby silne mrozy, to przemarzanie gleby od dołu byłoby groźne dla rosnących na dachu roślin.

Rys. 1. Większość zielonych dachow wentylowanych stanowią dachy pochyłe z poddaszami nieużytkowymi stanowiącymi przestrzenie wentylacyjne

Rys. Krzysztof Patoka

Takie zagrożenie byłoby wysoce prawdopodobne na płaskich, wentylowanych dachach zielonych osłaniających duże budynki. Jednak zdecydowana większość dachów zielonych jest zbudowana w wersji dachów „ciepłych”, płaskich, jednopowłokowych, czyli niewentylowanych. Słowo „ciepły” jest w przypadku tego typu dachów kluczem w rozważaniach dotyczących ich wentylowania. Wiadomo bowiem, że roślinność stanowiąca cechę wyróżniającą tego typu konstrukcje musi być zabezpieczona przed przemarzaniem. W typowych, płaskich dachach zielonych termoizolacja umieszczona jest pod warstwami zapewniającymi wegetację roślin, nad lub pod hydroizolacją, i jeżeli nawet pod stropem nie ma ciepłych pomieszczeń, to w okresie zimowych mrozów ochrania ona korzenie przed przemarzaniem.

Rys. 2. Typowy płaski dach wentylowany, w którym przestrzeń wentylacyjna rozdziela dach właściwy (pokrycie z podłożem nośnym) od termoizolacji.

Rys. Krzysztof Patoka

W przypadku dachów chroniących duże budynki są to w większości dachy płaskie o kącie nachylenia ≤ 3º. Jeżeli budowane są w wersji wentylowanej (rys. 2.), to mają rozdzielony strop od warstwy nośnej pokrycia dachu (stropodachy dwudzielne wentylowane), co daje pewną swobodę do wygospodarowania odpowiednio dużej przestrzeni dla przepływu powietrza wentylacyjnego. Stropodachy dwudzielne wentylowane, w zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonuje się w dwóch wersjach:
• z konstrukcją pokrycia dachowego opartą na stropie,
• ze stropem podwieszonym do konstrukcji wiązara dachowego.
Oba te rozwiązania umożliwiają łatwą realizację wentylacji o rożnych kierunkach przepływu powietrza. Przestrzenie wentylacyjne w takich dachach mają formę spłaszczonych brył o wymiarach zbliżonych do wymiarów obrysu budynku. Ich wysokość wynika z kształtu i wielkości dachu oraz z wymagań określonych w normach dotyczących wentylacji (np. DIN 4108-3).
Na dużych budynkach przestrzenie wentylacyjne dachów płaskich mają dużą kubaturę i dlatego w okresie silnych mrozów i wiatrów mogą zbyt mocno ochładzać dach właściwy, co na dachach zielonych może mieć duże znaczenie.

Rys. 3. Zielony, wentylowany dach płaski powinien mieć dwie warstwy termoizolacji: dolna izoluje budynek, gorna zabezpiecza korzenie przed przemarzaniem.

Rys. Krzysztof Patoka

Dlatego w dużych, płaskich dachach zielonych i wentylowanych powinny być umieszczone dwie termoizolacje. Pierwsza chroniąca wnętrze budynku przed wychłodzeniem, a druga – korzenie roślin przed przemarzaniem (rys. 3.). Pierwsza termoizolacja powinna być dobrana według znanych zasad dotyczących współczynnika przenikania ciepła U<0,25 [ W/(m2 K)]. Ta druga zaś tak, aby wystarczająco osłaniała korzenie (o wartościach U nie znanych autorowi). Jej grubość na pewno powinna być mniejsza od pierwszej warstwy chroniącej wnętrze budynku.
Jakie są zalety takiej konstrukcji?
Podstawowa to taka, że w takim dachu jest lepsza ochrona termoizolacji budynku przed skutkami przenikania i skraplania się pary wodnej. Poza tym przestrzeń wentylacyjna stanowi warstwę kontrolną dla termoizolacji i konstrukcji dachu, co jest bardzo ważne dla starszych konstrukcji; wentylacja dachu usuwa drobne przecieki w dachu właściwym i zapewnia lepszą ochronę budynku przed przegrzaniem.
Oczywiście taki układ podnosi jeszcze koszty, ale w porównaniu do i tak nie taniego dachu zielonego jest to wzrost niewielki, a jednak wyraźnie podnoszący jakość dachu.

źródło: e-kwartalnik "Dachy Zielone" nr 2/2010

Tekst: Krzysztof Patoka

Zdjęcia: Wikipedia

Rysunki: Krzysztof Patoka

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right