logowanie
Inteligentna wymiana powietrza

Najwyższa efektywność energetyczna

Inteligentna wymiana powietrza

Więcej informacji na

Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split

Klimatyzator split ma za zadanie zapewnić w pomieszczeniu komfort związany z jakością powietrza według ustawień użytkownika. Aby montaż klimatyzatora przebiegł bez problemów, warto zapoznać się z instrukcją producenta oraz zastosować do opisanych poniżej zaleceń.

Schemat pracy klimatyzatora split Fot.: LG Electronics Polska

Jak działa klimatyzator?

Klimatyzator split składa się z dwóch jednostek: urządzenia wewnętrznego, mającego za zadanie chłodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu, oraz jednostki zewnętrznej, w której znajduje się sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i zawór czterodrogowy – mającej na celu przygotowanie czynnika chłodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnętrznej. Obydwa urządzenia, połączone rurami chłodniczymi, tworzą szczelny, zamknięty układ wypełniony czynnikiem chłodniczym.
Do jednostki wewnętrznej wpływa czynnik chłodniczy w postaci cieczy (lub na granicy cieczy), który pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia paruje i przechodzi w stan gazowy, jednocześnie ochładzając powierzchnię wymiennika. Powietrze przepływające przez jednostkę wewnętrzną oddaje ciepło. Następnie schłodzone nawiewane jest przez klimatyzator. Czynnik chłodniczy w postaci gazu zasysany jest przez sprężarkę do jednostki zewnętrznej, co pozwala na gromadzenie energii w postaci sprężonego, gorącego gazu, który przepływając przez wymiennik jednostki zewnętrznej, chłodzony jest przez wentylator i, oddając ciepło do otoczenia, przechodzi w stan ciekły. Następnie czynnik chłodniczy, poprzez elektroniczny zawór rozprężny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnętrznej.
Wyposażenie jednostki zewnętrznej w zawór czterodrogowy pozwala na odwrócenie procesu przenoszenia ciepła i uruchomienie urządzenia w funkcji powietrznej pompy ciepła. Dzięki temu klimatyzator może służyć do ogrzewania powietrza. Powyższy opis jest ogólną zasadą działania klimatyzatora typu split, producenci bowiem wprowadzają coraz to nowsze ulepszenia, starając się uzyskać jak największą wydajność urządzeń oraz zwiększyć ich funkcjonalność, żywotność oraz atrakcyjność.

Podstawowe odległości przy instalacji jednostek Fot.: LG Electronics Polska

Klimatyzator split – podstawowe parametry

W przypadku klimatyzatora jest to przede wszystkim wydajność chłodnicza, która powinna być dobrana pod kątem danego pomieszczenia i przy uwzględnieniu jego obciążenia cieplnego oraz wilgotnościowego. Parametrami, które umożliwiają porównanie urządzeń pod względem energooszczędności są współczynniki EER (od ang. Energy Efficiency Ratio) i COP (od ang. Coefficient of Performance). Stanowią one odpowiednio stosunek uzyskanej mocy chłodniczej/grzewczej do mocy (energii elektrycznej) pobranej przez urządzenie. Im wyższy współczynnik, tym bardziej wydajny jest klimatyzator. Należy jednak pamiętać, że producenci podają współczynniki wyznaczone przy najbardziej korzystnych warunkach, natomiast ich rzeczywiste wartości mogą się znacznie różnić.
Ponadto należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak emitowany hałas (w zależności od klasy urządzenia różnica w poziomie hałasu jednostki zewnętrznej może wynosić około 10 dB(A), a jednostki wewnętrznej – nawet 15 dB(A)), możliwość filtracji powietrza oraz parametry montażowe (maksymalna długość instalacji, maksymalna różnica wysokości między jednostkami czy zakres temperatur, w jakich może pracować klimatyzator). Niezastosowanie się do wytycznych montażowych będzie skutkowało nieprawidłowym działaniem urządzenia, spadkiem jego wydajności, szybszym zużyciem oraz utratą gwarancji.

Kielichowanie i łączenie rur Fot.: LG Electronics Polska

Montaż klimatyzatora split

Podczas wyboru miejsca instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzatora split należy zwrócić uwagę na to, aby ściana, na której będzie ona montowana, miała odpowiednią nośność. W pobliżu miejsca instalacji nie powinno być źródeł ciepła i pary, urządzenie nie może być również wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed strumieniem nawiewanego powietrza nie powinno być żadnych przeszkód, które mogłyby zaburzyć jego przepływ – powietrze musi być równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniu. W miejscu instalacji jednostki wewnętrznej należy także przewidzieć możliwość odprowadzenia kondensatu. Jeżeli tylko jest to wykonalne, odpływ należy wykonać grawitacyjnie, natomiast w przypadku podłączania się do odpływów kanalizacji, należy pamiętać o wykonaniu syfonu.
Planując montaż jednostki zewnętrznej, należy wziąć pod uwagę dostęp do urządzenia podczas przeglądów. Istotny jest także prawidłowy przepływ powietrza – jeżeli urządzenie osłonięte jest przegrodami lub daszkiem, odpływ ten będzie ograniczony. Należy ponadto zwrócić uwagę na ciepły strumień powietrza wywiewanego przez urządzenie oraz emitowany hałas, który może być uciążliwy dla sąsiadów. W przypadku używania klimatyzatora w funkcji grzania, ważne jest, aby przewidzieć odprowadzenie skroplin lub zamontować jednostkę na odpowiedniej wysokości nad podłożem, umożliwiając w ten sposób swobodny odpływ. Jednostka powinna być wypoziomowana, tak aby wyeliminować wibracje wentylatora i gromadzenie się wody w obudowie jednostki zewnętrznej.
Przewody łączące jednostki należy prowadzić jak najkrótszą drogą, niekolidującą z innymi instalacjami, zwracając uwagę, by możliwe było wykonanie przekuć przez przegrody budowlane. Istnieją trzy podstawowe zasady montażu – instalacja powinna być wykonana sucho, czysto i szczelnie. Stosując się do tych zasad, na każdym etapie należy zabezpieczać końcówki rur przed dostaniem się do nich zanieczyszczeń i wilgoci.

  • powieksz
    Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split
    Jednostka wewnetrzna Econo Inverter Fot.: LG Electronics Polska
  • powieksz
    Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split
    Jednostka wewnętrzna Libero Artcool Fot.: LG Electronics Polska

Jednostki łączone są z rurociągiem za pomocą skręcanych połączeń kielichowych. Jakość ich wykonania ma bardzo duży wpływ na prawidłowe i bezproblemowe działanie urządzenia ze względu na możliwość powstawania nieszczelności. Po docięciu rur należy całkowicie usunąć wszystkie nierówności, przy czym koniec czyszczonej rury trzeba skierować w dół, tak aby usuwane drobiny miedzi nie wpadły do wnętrza. Kielichy wykonane za pomocą kielicharki powinny być gładkie, proste oraz symetryczne. Zapewni to prawidłowe i szczelne połączenie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek defektów kielicha, nie próbujmy go poprawiać – element należy obciąć i wykonać ponownie.
Po wykonaniu instalacji z zachowaniem zasad „sucho i czysto” pozostaje przeprowadzenie próby szczelności – w tym przypadku za pomocą azotu. Efektem nieszczelności układu będą: niedobór czynnika chłodniczego, zmiana składu mieszaniny, czyli zmiana właściwości termodynamicznych czynnika chłodniczego, brak efektu chłodzenia lub grzania, rozpad oleju smarnego, uszkodzenie sprężarki.
Kolejnym etapem jest osiągnięcie próżni w układzie. Obecność powietrza jest bardzo niekorzystna, gdyż wpływa na podwyższenie ciśnienia skraplania oraz obciążenia termicznego sprężarki. Ponadto w powietrzu zawarta jest pewna ilość wilgoci. Przy temperaturach poniżej 0°C zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie. Także sam tlen w obecności wilgoci powoduje rozkład czynnika chłodniczego, a powstające przy tym agresywne związki przyspieszają korozję wielu elementów systemu.
Wykonując instalację elektryczną i sterownia, należy sprawdzić rodzaj zasilania dla konkretnego klimatyzatora. Przewody powinny być podłączone zgodnie ze schematem umieszczonym w dokumentacji. Przy wykonywaniu połączeń trzeba ponadto sprawdzić, czy śruby mocujące nie poluzowały się podczas drgań w czasie transportu, czy instalacja zasilania ma wystarczającą moc, czy pole przekroju przewodów zasilających jest zgodne z wymogami oraz czy do tej samej linii zasilającej nie są podłączone żadne inne urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich połączeń. Dopiero potem można otworzyć zawory jednostki zewnętrznej. Jednostka ta fabrycznie napełniona jest pewną ilością czynnika chłodniczego. W zależności od długości instalacji może zajść potrzeba doładowania urządzenia jego dodatkową ilością.
W trakcie uruchomienia, po około 15-minutowej pracy klimatyzatora, należy sprawdzić ciśnienie czynnika chłodniczego oraz temperaturę wlotową i wylotową jednostki wewnętrznej. Proces odprowadzania skroplin kontrolujemy, wlewając wodę na wymiennik parownika.

Nie tylko prawidłowa instalacja, ale również okresowe przeglądy mają wpływ na sprawne funkcjonowanie urządzenia. Podczas przeglądów sprawdzana jest: szczelność układu chłodniczego, pobór prądu przez sprężarkę, przewody i izolacje pod kątem uszkodzeń mechanicznych, skuteczność funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu), działanie urządzeń sterujących, stan filtrów powietrza jednostki wewnętrznej, drożność oraz szczelność układu odprowadzenia skroplin, w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje). Podczas przeglądów należy również wyczyścić wymiennik ciepła skraplacza i parownika, a samo urządzenie umyć. Montaż i serwis klimatyzatorów powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zawodowe, tak aby uniknąć uszkodzeń oraz zapewnić prawidłową i wieloletnią eksploatację.


Opracowanie: redakcja
Konsultacja: Paweł Glinka, LG Electronics Polska


Więcej artykułów i porad dla profesjonalistów z branży instalacyjnej w nowym „Informatorze Instalacyjnym-murator” 2013

Źródło: Informator Instalacyjny-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right