Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Hydranty wewnętrzne - przepisy i normy. Sprawdź, jaki hydrant wybrać?

tagi tematyczne ochrona przeciwpożarowa
Przedstawiamy rozporządzenia i normy ściśle określające warunki, jakim powinny odpowiadać hydranty wewnętrzne. Przeczytaj, na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając hydranty do ochrony przeciwpożarowej obiektów komercyjnych.

Hydrant wewnętrzny przepisy. Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektu Fot.: SUPRON 3

Hydrant wewnętrzny - przepisy

 

Akty prawne dotyczące produkcji, zastosowania i użytkowania hydrantów wewnętrznych w ochronie przeciwpożarowej budynków

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. Zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Norma PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część I. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

Norma PN-EN 671-2:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część II. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

Norma PN-EN 671-3:2009. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część III. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

Norma PN-EN 694:2014. Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych.

Norma PN-EN 14540:2014. Węże pożarnicze. Węże nie przepuszczające wody płasko składane do hydrantów wewnętrznych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst w Dz. U. 2016 poz. 191, Dz. U. 2016, poz. 298).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ).

Jaki hydrant wewnętrzny wybrać?

W związku z dużą liczbą dokumentów wybór hydrantów nie jest prosty. Sprawdź, na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę przy doborze hydrantów. Poniżej najważniejsze informacje.

Normy dotyczą budowy hydrantów, parametrów użytkowych oraz sposobu ich badania. Hydranty wewnętrzne sprzedawane w Polsce muszą być przebadane przez jednostkę notyfikowaną (w Polsce jest to CNBOP-PIB) na zgodność z normami i mieć Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych. Dokumentem, który potwierdza, że hydrant jest przebadany i ma CSWU jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, która zastąpiła nieważną już deklarację zgodności.

Rozporządzenie MSWiA nakłada dodatkowe wymagania, poza normami, na hydranty. W Polsce minimalne ciśnienie dynamiczne zasilające hydrant to 0.2 MPa, zaś wydajności minimalne wynoszą odpowiednio:

• dla hydrantu 25–1.0 dcm³/s (60 l/ min)

• dla hydrantu 33–1.5 dcm³/s ( 90 l/ min)

• dla hydrantu 52–2.5 dcm³/s (150 l/min)

• dla zaworu 52–2.5 dcm³/s ( 150 l/min)

Należy przy tym zwrócić uwagę, że norma dot. hydrantów 25 dopuszcza mniejsze wydajności przy tym samym ciśnieniu. Jeżeli hydrant był przebadany poza granicami naszego kraju może się okazać, że powyższe wydajności narzucone przez rozporządzenie nie będą spełnione.

  • powieksz
    Prawidłowo zainstalowany hydrant wewnętrzny.
    Prawidłowo zainstalowany hydrant wewnętrzny. Fot.: SUPRON 3
  • powieksz
    Schemat prawidłowego pomiaru natężenia przepływu
    Schemat prawidłowego pomiaru natężenia przepływu. Fot.: SUPRON 3

Kolejną istotna kwestią jest sposób montażu hydrantów. Najważniejsze punkty na jakie należy zwrócić uwagę to:


- zawór hydrantowy, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, musi być zainstalowany na wysokości 1350±100 mm

- średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne i zawory 52 powinny wynosić co najmniej:

• DN 25 — dla hydrantów 25;

• DN 50 — dla hydrantów 33 i 52;

• DN 80 — dla zaworów 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i wysokościowych.

Aby ułatwić montaż hydrantów DN33 w standardzie stosujemy zawory hydrantowe 52 zamiast zaworów kulowych 32. Dzięki takiemu rozwiązaniu brak jest konieczności stosowania redukcji przez instalatora. Pomaga to zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszt montażu.

- wężyki łączące zawór z osią wodną w hydrantach 25 i 33 muszą być poprowadzone po delikatnym łuku i nie mogą mieć żadnych przełamań i zagięć

- istotne jest dokładne przepłukanie instalacji aby żadne zanieczyszczenia nie dostały się pod grzybek zaworu co może spowodować jego uszkodzenie

- hydranty, poza odbiorem „zerowym”, wymagają corocznej kontroli wykonanej zgodnie z normą PN-EN 671-3:2009 i dokonanej przez osoby kompetentne. Dodatkowo raz na 5 lat węże w hydrantach wymagają próby ciśnieniowej. Każde badanie powinno zakończyć się wystawieniem protokołu z badań

- normy PN-EN 671-1:2012 i PN-EN 671-2:2012 jasno przedstawiają również, że podczas badania należy sprawdzać cały układ hydrauliczny od zaworu do prądownicy. Badanie samego zaworu za pomocą dysz równoważnych jest nieprawidłowe i prowadzi do uzyskania niepoprawnych wyników badań

Tekst: Firma SUPRON 3

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right