logowanie

Ocieplanie budynku. Nadzór nad pracami ociepleniowymi

Ocieplanie budynku nadzorowane jest przez inspektorów, którzy kontrolują poprawność wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych ETICS. Aby budynek był dobrze chroniony przed utratą ciepła, trzeba zainstalować całościowy system, przestrzegając reżimu technologicznego wymaganego we wskazaniach technicznych producenta oraz w instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej ITB.

ETICS to kompletny układ odpowiednio dobranych i przebadanych pod kątem współdziałania komponentów, opisany w aprobacie technicznej danego produktu. Kompetentna i szczegółowa kontrola prac ociepleniowych ma więc szczególne znaczenie dla pomyślnego zakończenia robót.
Wsparciem dla inspektorów kontrolujących wykonanie systemów ociepleń w skutecznym egzekwowaniu jakości prac ociepleniowo-elewacyjnych może być „Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS”, przygotowany przez ekspertów Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Założenia dokumentu należy stosować wraz z wcześniejszym opracowaniem technicznym SSO – „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian”.
Zgodnie ze wskazaniami „Niezbędnika inspektora”, nadzorując proces instalacji ocieplenia, trzeba najpierw sprawdzić kompletność dokumentacji technicznej, a następnie ocenić montaż poszczególnych warstw i elementów systemu. Zgodę na kontynuację robót można wydać wyłącznie po stwierdzeniu poprawnego zakończenia poprzedniego etapu. Istotnym uzupełnieniem czynności związanych z nadzorem powinna być dokumentacja fotograficzna wykonywana w trakcie prac – zdjęcia opakowań materiałów ociepleniowych, z widocznymi nazwami własnymi oraz numerami partii produkcyjnych, oraz zdjęcia poszczególnych warstw ocieplenia po ich wykonaniu (dotyczy to w szczególności robót zanikających). Podczas każdej fazy prac ociepleniowych powinny być również kontrolowane – i rejestrowane w dokumentacji – warunki atmosferyczne, zwłaszcza temperatura i wilgotność względna powietrza oraz temperatura podłoża.

Etapy kontroli postępów prac ociepleniowych

 • W dokumentacji kontrolnej należy zamieścić dokładne dane identyfikujące obiekt, którego elewacja jest ocieplana (adres, nazwę budynku, ewentualnie informacje o inwestorze).
 • Przed rozpoczęciem prac inspektor powinien otrzymać następujące dokumenty:

− projekt techniczny ocieplenia zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zatwierdzony (na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
− aprobatę techniczną zastosowanego systemu ociepleń,
− aprobatę techniczną na łączniki mechaniczne (jeśli są stosowane),
− aprobatę techniczną na siatkę zbrojącą, jeśli wymogi dla siatki nie są ujęte w aprobacie na system,
− certyfikat lub zaświadczenie o przeszkoleniu pracowników firmy wykonawczej w zakresie stosowania systemów ETICS,
− oświadczenie kierownika robót, że zapoznał się z treścią aprobaty technicznej, instrukcjami ITB 447/2009, 418/2007 oraz „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian”, opracowanymi przez SSO,
− oświadczenie kierownika robót, że każdy używany podczas prac produkt jest objęty aprobatą techniczną stosowanego zestawu.

 • Pierwszą fazą prac ociepleniowych jest sprawdzenie podłoża. Przed przystąpieniem do klejenia płyt termoizolacyjnych należy więc zbadać przyczepność kleju, posługując się wskazaniami instrukcji technicznej ITB nr 447/2009 (pkt 3.4.2) lub „Wytycznymi SSO w zakresie wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ETICS” (pkt 6.2/6.3). Ocenić trzeba także, czy powierzchnia jest równa i płaska. W dokumentacji kontrolnej znaleźć powinny się informacje o dacie oceny podłoża i wszelkie uwagi dotyczące jego nośności oraz równości.
 • powieksz
  SSO G1
  Po przymocowaniu płyt termoizolacyjnych trzeba ocenić równość powstałej płaszczyzny Fot.: SSO
 • powieksz
  SSO G2
  Należy sprawdzić, czy siatka zbrojąca została umieszczona poprawnie Fot.: SSO
 • Przed rozpoczęciem klejenia płyt termoizolacyjnych do ściany należy sprawdzić, czy klej jest objęty dostarczoną aprobatą techniczną stosowanego systemu i czy używany materiał izolacyjny ma zdefiniowane w ww. aprobacie parametry techniczne. Ocenić trzeba również zamocowanie listew cokołowych (według pkt. 3.4.3.1 oraz 3.4.3.2 instrukcji technicznej ITB nr 447/2009) pod kątem:

− wypoziomowania listwy,
− prawidłowości jej zamocowania do ściany,
− pozostawienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy listwami o szerokości minimum 1 mm,
− zastosowania łączników listew ułatwiających poziomowanie oraz zachowanie dystansu.

 • Kontrola kolejnego etapu – przyklejania płyt termoizolacyjnych – jest szczególnie złożona. Składają się na nią następujące czynności:

− zbadanie sposobu klejenia płyt: całopowierzchniowo („na grzebień”), metodą obwodowo-punktową czy, dla klejów PU lub przy aplikacji mechanicznej, metodą obwodowo-pasmową (w dwóch ostatnich przypadkach należy sprawdzić, czy klejem pokryto co najmniej 40% powierzchni płyty),
− adnotacja na temat dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia klejenia warstwy izolacyjnej,
− sprawdzenie, czy wymagane było, a jeśli tak, to czy wykonano, lokalne szlifowanie płyt,
− ocena równości płaszczyzn zamocowanych płyt termoizolacyjnych (powinna ona odpowiadać dopuszczalnym odchyleniom jak dla tynków kategorii III, zgodnie z normą PN-70/B-10100, tj. odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m),
− weryfikacja poprawności wykonania łączeń pomiędzy płytami i wypełnienia szczelin, jak również ułożenia warstwy izolacji termicznej wokół otworów okiennych i drzwiowych (zgodnie z pkt. 3.4.3.1 oraz 3.4.3.2 instrukcji technicznej ITB nr 447/2009).
Powyższa procedura jest dla inspektora nadzorującego instalację ocieplenia podstawą do wystawienia ogólnej oceny poprawności wykonania warstwy termoizolacyjnej, w tym zlecenia zakresu i terminu poprawek – jeśli stwierdzi on, że są wymagane. Dopiero pozytywna weryfikacja sposobu montażu płyt, także w przypadku gdy usunięto już wskazane niedociągnięcia, pozwala wyrazić zgodę na kontynuację robót. Powinna być ona opatrzona datą i podpisem inspektora.

 • powieksz
  SSO G3
  Kontroli inspektora nadzoru podlega zamocowanie profili narożnikowych, listew przyokiennych oraz dylatacyjnych, obróbek blacharskich, podokienników itp. Fot.: SSO
 • powieksz
  SSO G4
  Zewnętrznym elementem systemu ociepleń jest wyprawa tynkarska Fot.: SSO

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right