Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Wskazówki instalacyjne i najczęściej popełniane błędy podczas montażu systemów wykrywania gazów

Detektory gazu przede wszystkim mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, dlatego tak ważny jest ich właściwy dobór. Należy jednak pamiętać, że równie istotną kwestią jest poprawny montaż detektora gazu (bez wykonania którego nie będzie on pracował prawidłowo i nie spełni swojej podstawowej roli), a także właściwa eksploatacja.

Projekt

Zalecenia:
• dobór właściwej liczby oraz odpowiedniego typu detektorów (z wymaganym rodzajem sensora gazów), o określonych właściwościach pomiarowych (wzorcowanie substancją powodującą zagrożenie wybuchu w pomieszczeniu bądź zatrucia lub utraty zdrowia przebywających w nim osób),
• odpowiedni do stopnia zagrożenia i oczekiwanych działań dobór urządzeń sterująco-alarmujących (liczba wejść do przyłączenia detektorów, rodzaje wyjść alarmowych i sterujących, sposób komunikowania się z innymi systemami w budynku) oraz wybór sygnalizatorów (optycznych, akustycznych, głosowych),
• prawidłowe rozmieszczenie urządzeń (identyfikacja największych lub najbardziej prawdopodobnych miejsc zagrożonych działaniem niebezpiecznych mieszanin gazowych, uwzględnienie obecności przegród, otworów wentylacyjnych, okien, drzwi, rozmieszczenie detektorów w miejscach reprezentatywnych dla pomieszczenia chronionego, ze zwróceniem uwagi na zalecaną wysokość montażu, zlokalizowanie urządzeń kontrolnych w punktach dozoru, a sygnalizatorów w zasięgu wzroku/słuchu osób chronionych).
Częste błędy:
• brak rozróżnienia rodzaju gazu w popularnych kuchenkach gazowych, skutkiem czego gaz ziemny (metan, lżejszy od powietrza) utożsamiany jest często z „gazem” butlowanym (propanem-butanem, cięższym od powietrza); gazy te muszą być wykrywane na zupełnie innych wysokościach w pomieszczeniu,
• utożsamianie „tlenku węgla” (powstaje przy spalaniu z ograniczonym dostępem powietrza, silnie trujący przy stężeniach powyżej 0,01% obj.) z „dwutlenkiem węgla” (obojętny, często spotykany w przyrodzie gaz, który staje się duszący dopiero powyżej 5% obj.),
• umieszczenie sygnalizatora systemu detekcji wewnątrz kotłowni gazowej (mało prawdopodobne, że ktoś go usłyszy),
• stosowanie wbudowanych głośnych syren w kontrolerach wentylacji w garażach podziemnych (prawie wszystkie zostają wyłączone w pierwszych tygodniach
eksploatacji) (fot. 1.).

Fot. 1. Efekt próby „wyłączenia” syreny przez użytkownika garażu (fot. GAZEX)

Montaż

Zalecenia:
• prawidłowy montaż i uruchomienie systemu (zgodne z projektem i zaleceniami instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń, wykonane przez fachowców o potwierdzonych kwalifikacjach).
Częste błędy:
• brak uprawnień (świadectwa kwalifikacyjnego E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń o napięciu do 1kV) u „elektryków” montujących elementy systemów detekcji,
• nieznajomość treści instrukcji obsługi montowanego urządzenia, co skutkuje np. podłączeniem zasilania sieci 230 V do zacisków sygnalizatora 12 V,
• niewłaściwa wysokość montażu detektorów – zgubna „rutyna” (fot. 2.).

  • powieksz
    Detektor metanu umieszczony przy podłodze, w obudowie bryzgoszczelnej
    Fot. 2. Detektor metanu umieszczony przy podłodze, w obudowie bryzgoszczelnej (fot. GAZEX)
  • powieksz
    Efekt wadliwego montażu detektora metanu w oczyszczalni ścieków
    Fot. 3. Efekt wadliwego montażu detektora metanu w oczyszczalni ścieków (fot. GAZEX)

Eksploatacja

Zalecenia:
• właściwa eksploatacja systemu i jego regularna konserwacja (zgodnie z instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń, z zalecaną lub wymaganą przepisami częstotliwością – regularne kontrole działania systemu, okresowe wzorcowanie detektorów, wymiana zużywających się elementów, np. akumulatorów).
Częste błędy:
• brak kontroli systemu przez ponad 12 miesięcy – w razie pożaru ubezpieczyciel może uznać to za zaniedbanie i odmówić wypłaty odszkodowania,
• wyłączanie systemu detekcji gazu, gdy system sygnalizował przekroczenie progu alarmowego,
• często spotykane wyłączanie zasilania systemu detekcji po formalnym dopuszczeniu budynku do eksploatacji,
• wyłączanie detektorów automatycznie sygnalizujących przekroczenie zalecanego okresu wzorcowania.

Opracowanie: redakcja
Konsultacja: Mariusz Karwowski, Gazex

Artykuł ukazał się w Informatorze Instalacyjnym-murator 2013

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right