Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

RAUSIKKO Box - Zagospodarowanie wody deszczowej w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Osoby posiadające własne domy muszą borykać się z nadmiarem wody deszczowej. Zobacz propozycje firmy REHAU na zagospodarowanie wód opadowych.

Projektowanie i wymiarowanie

Aby można było prawidłowo dobrać system rozsączania dopasowany odpowiednio do warunków występujących w konkretnym przypadku, należy w pierwszej kolejności ustalić trzy ważne parametry podstawowe: przepuszczalność gruntu(1), wielkość powierzchni podłączanej do instalacji rozsączającej (dach, podjazd lub inne powierzchnie)(2) i natężenie deszczu(3).

1. Grunt

Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów gruntów w Polsce jest bardzo różne. Rodzaj dominującego gruntu ma istotne znaczenie dla oceny jego przepuszczalności w danej lokalizacji. Im wyższa jest przepuszczalność gruntu, tym mniejszy może być projektowany system rozsączający. Nie wiedzą Państwo, jaki rodzaj gruntu występuje u Państwa? Poniżej opisano sposób przeprowadzenia prostej próby umożliwiającej łatwe ustalenie rodzaju gruntu. Próba rozsączania w celu określenia przepuszczalności wodnej gruntu Za pomocą prostej próby rozsączania mogą Państwo we własnym zakresie bez wielkich nakładów ustalić rodzaj gruntu. W celu skutecznego określenia rodzaju gruntu należy wykonać następujące kroki:

- wytyczyć powierzchnię na wykop o wymiarach 50 x 50 cm
- całkowicie usunąć trawę na wyznaczonej powierzchni
- wykonać wykop o głębokości 50 cm (rys. 5-1)- wyrównać dno wykopu
- nasypać warstwę żwiru lub grysu o grubości 1 do 2 cm (rys. 5-2)
- nawadniać wykop przez 30 min przy użyciu węża ogrodowego w celu nawilżenia gruntu (rys. 5-3)- usunąć wodę z wykopu
- moment rozpoczęcia właściwej próby
- napełnić wykop wodą do wys. 30 cm (odczytać poziom wody za pomocą miary) i zapisać dokładny czas (rys. 5-4)
- nie nalewać już więcej wody do wykopu- po 30 min ponownie odczytać poziom wody
- wynik ustalić w oparciu o tabelę poniżej

Wskazówka:
W przypadku szczególnie złych wartości (np. spadek zwierciadła wody mniejszy niż 2,0 cm) należy co do zasady zainstalować rigolę skrzynkową pod niecką terenową!

 • powieksz
  Rys.5-1
  Rys.5-1. Wykonanie wykopu Fot.: REHAU
 • powieksz
  Rys.5-2
  Rys.5-2. Ułożenie cienkiej warstwy żwiru Fot.: REHAU
 • powieksz
  Rys.5-3
  Rys.5-3. Nawilżenie wykopu Fot.: REHAU
 • powieksz
  Rys.5-4
  Rys.5-4. Napełnienie wykopu wodą Fot.: REHAU

Wskazówka:

W celu uzyskania dostatecznej pewności próbę należy przeprowadzić dwukrotnie. Następnie należy obliczyć średnią wartość.

Przepuszczalność gruntu określa się za pomocą współczynnika filtracji kf (m/s). Wartość kf jest wielkością charakteryzującą przepuszczalność gruntu w zależności od rodzaju gleby.

Niekorzystne warunki gruntowe?

To żaden powód, by rezygnować z systemu rozsączania RAUSIKKO, a jeśli tak, to jedynie częściowo. Nadmiar wody można odprowadzać do kanału lub potoku w sposób dławiony poprzez studzienkę RAUSIKKO lub do zbiornika retencyjnego. W razie potrzeby można też przy tym regulować maksymalną ilość odprowadzanej wody do kanalizacji według podanych ograniczeń (np. przez gminę lub przedsiębiorstwo wod-kan). Ewentualnie zmagazynowaną wodę w zbiorniku można w późniejszym okresie wykorzystać np. do podlania ogrodu lub mycia samochodu. Korzyść dla środowiska: Nawet w przypadku, gdy nie ma możliwości całkowitego rozsączenia, uzyskany zostaje efekt retencyjny i magazynujący, a tym samym w znacznym stopniu odciążony zostaje system kanalizacyjny.

Rys.6 Fot.: REHAU

2. Powierzchnia spływu

Decydujące znaczenie dla wielkości instalacji rozsączającej ma powierzchnia, z której zebrana deszczówka ma być rozsączana. Im więcej m² ma być podłączonych do systemu rozsączania, tym większa musi być też pojemność retencyjna rigoli, a tym samym wielkość instalacji rozsączającej. Rodzaj powierzchni nie ma znaczenia na etapie wstępnego projektowania. Przyjmuje się przy tym, że odprowadzanych będzie 90% wód opadowych. Należy jednak koniecznie pamiętać o jednej rzeczy: w przypadku powierzchni dachowych zawsze bierze się pod uwagę powierzchnię w rzucie, a nie powierzchnię rzeczywistą! Co to oznacza? Powierzchnia w rzucie stanowi odbicie dachu na powierzchni ziemi, jakie można byłoby zobaczyć, gdyby spojrzeć na dach z lotu ptaka. W przypadku kilku powierzchni należy obliczyć po prostu sumę powierzchni częściowych, które zostaną podłączone do instalacji rozsączającej i w ten sposób ustalą Państwo wartość całkowitej powierzchni potrzebną do zwymiarowania instalacji rozsączającej RAUSIKKO.

 

Zobacz również inne produkty REHAU w Tuznajdziesz.pl >>>


3. Natężenie deszczu

Co to jest natężenie deszczu? Istotne znaczenie z punktu widzenia rozsączania ma przede wszystkim jedna wartość: intensywność opadów w trakcie tzw. nawalnego deszczu przy określonym czasie trwania tego deszczu. Wartość natężenia deszczu określa pojemność retencji, która musi być dostępna na wypadek nawalnego (burzowego) deszczu. Im większa jest wymagana pojemność retencji, tym większą rigolę trzeba zaprojektować. Natężenie deszczu podaje się zawsze w jednostce l/(s x ha). Informuje ona zatem, ile litrów deszczówki spadnie maksymalnie w ciągu jednej sekundy na powierzchni jednego hektara. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało podzielone na 4 regiony opadowe wg IMiGW (rys. 6). Wybór tych regionów wykonano na podstawie statystycznych danych maksymalnych wydajności i intensywności opadów w danym czasie i o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right