logowanie
szukaj
mapa kategorii

Posadzka monolityczna betonowa BAUTECH DST Parking System

Posadzka monolityczna betonowa BAUTECH DST Parking System wyróżnia się wysoką trwałością. Betonowa posadzka przemysłowa to rozwiązanie o najwyższych parametrach technicznych i odporności na ścieranie. MULTITOP®, MULTITOP® ENDURO, BAUTOP® ENDURO, EXTRATOP® ENDURO to grupa utwardzaczy powierzchniowych (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych zawierających twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Po prawidłowym ich naniesieniu i zatarciu na  świeżo rozłożonym betonie powstaje barwna, gładka, o teksturze marmurkowej posadzka monolityczna betonowa BAUTECH DST Parking System, która jest odporna na ścieranie i pylenie oraz ma zwiększoną odporność na penetrację olejów, smarów itp.

Typ
przemysłowa
Rodzaj
betonowa
Elementy systemu

• Warstwa pielęgnująca i impregnująca do posadzek betonowych.

• Warstwa wykończeniowa posadzki utwardzacz do posadzek betonowych np. Multitop lub Multitop Enduro.  

• Fibrobetonowa płyta posadzkowa, zbrojona wg wytycznych Bautech.

Warunki nanoszenia
temperatura otoczenia
od 5 do 30 °C
temperatura podłoża
od 5 do 30 °C
Sposób wykonania

1. Posadzka na żelbetowym stropie lub żelbetowej płycie fundamentowej na warstwie sczepnej (grubość posadzki od 6 cm)

• płyta posadzki na odcinku od grubości płyty 6 cm do 9 cm MUSI zostać wykonana na warstwie sczepnej (np. przy spadku wynoszącym 1% będzie to odcinek 3 m),

• warstwa sczepna BAUBOND  łączy strop lub płytę  fundamentową z betonem posadzki,

• beton posadzki C20/25 (B25) lub C25/30 (B30),

• pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 3 x 3 m.

Pozostała część  posadzki wykonywana jako posadzka pływająca z warstwą  poślizgową  wykonaną  z folii polietylenowej gr.  ≥  0,2 mm oddzielającej płytę posadzki od podbudowy.  

• płyta posadzkowa zbrojona wg wytycznych BAUTECH włóknami polimerowymi BAUMEX.

 

2. Posadzka pływająca na żelbetowym stropie lub żelbetowej płycie fundamentowej bez warstwy styropianu (grubość posadzki od 8 cm)

• płyta posadzki na odcinku od grubości płyty 8 cm do 9 cm musi zostać wzmocniona dołem siatką  stalową  z prętów Ø 5 mm o oczkach 150x150 mm ze stali AIII N (np. przy spadku wynoszącym 1% będzie to odcinek 1 m),

• beton posadzki C20/25 (B25) lub C25/30 (B30),

• pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 3 x 3 m,

• płyta posadzkowa zbrojona wg wytycznych BAUTECH włóknami polimerowymi BAUMEX.  

 

3. Posadzka pływająca na żelbetowym stropie lub żelbetowej płycie fundamentowej z warstwą styropianu (grubość posadzki od 10 cm)

• płyta posadzki na odcinku od grubości płyty 10 cm do 11 cm musi zostać wzmocniona dołem siatką stalową z prętów Ø 5 mm o oczkach 150x150 mm ze stali AIII N (np. przy spadku wynoszącym 1% będzie to odcinek 1 m)

• beton posadzki C20/25 (B25) lub C25/30 (B30)

• płyta posadzkowa zbrojona wg wytycznych BAUTECH włóknami polimerowymi BAUMEX.

• dopuszcza się  stosowanie wyłącznie styropianu ekstrudowanego o dopuszczalnym naprężeniu ściskającym ≥ 250 kPa przy odkształceniu przy ściskaniu < 2% i obciążeniu trwałym przez 50 lat (np. Styrodur C typ 5000 CS, FLOORMATE 700‐A)

• pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 3 x 3 m.

 

Posadzki BAUTECH DST SYSTEM stosuje się  na powierzchniach  świeżo układanego betonu niskoskurczowego:


• klasa min. C20/25

• stosunek w/c ≤ 0,50

• ilość cementu ≤ 350 kg/m³

• zawartość alkaliów w cemencie <0,5%

• cement CEM I, CEM II/A‐S, CEM II/B‐S lub CEM III/A

• kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm

• zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ‐ min. 4%

• punkt piaskowy ok. 35%

• łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m³

• konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek włókien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stożka.

• włókna polimerowe  BAUMEX stosuje się  w ilości od 1,5 kg/m² betonu. Włókna syntetyczne pełnią  rolę  zbrojenia podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego, zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu.

 

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż  maja one tendencję  do zbierania się  w górnej warstwie płyty, co może prowadzić  do pylenia posadzki lub odspojeń  utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno‐fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

 

WYKONANIE POSADZKI METODĄ „SUCHE NA MOKRE”


MULTITOP® ‐ mineralna/MULTITOP ENDURO® – metaliczno‐krzemowa

Sucha posypka nawierzchniowa (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na  świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną  na  ścieranie i pylenie nawierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.  

Utwardzacz powierzchniowy Multitop lub Multitop Enduro stosuje się  na powierzchniach  świeżo układanego betonu niskoskurczowego o parametrach zgodnych z wytycznymi Bautech. Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć  odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać  stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton  ślady stóp nie będą  głębsze niż  3‐4 mm. Z powierzchni betonu usunąć  gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię  odświeżyć  dyskiem. Następnie rozsiać połowę przewidzianego do wbudowania utwardzacza. Powierzchnię  wstępnie zatrzeć  dyskiem, ponownie rozsiać  pozostała część  utwardzaczai całość  jeszcze raz zatrzeć  dyskiem. Należy kontrolować  na bieżąco zużycie, gdyż  niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić  do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać  łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem

 

PIELĘGNACJA


1. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą  powierzchnię  należy zaimpregnować  wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką  utratą  wilgoci: BAUSEAL EKO, BAUSEAL ENDURO, BAUTECH FORMULA lub NANOSEAL.

BAUSEAL® EKO Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą  natryskową  niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać  jednokrotnie cienką  warstwą  unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litr na 8‐12 m².

BAUSEAL® ENDURO Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną  posadzkę  betonową  natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać  metodą  natryskową   niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać  jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litr na 8‐10 m.

BAUTECH FORMULA® Krzemianowo‐polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić  równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1‐ 0,2 l/m² do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać  mokra przez 15‐20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść  dodatkową  ilość  preparatu do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). Wydajność 1 litr na 4‐10 m².

2. Zakryć  całą  powierzchnię  posadzki folią  w celu dodatkowego zabezpieczenia betonu posadzki przed utratą  wilgotności w okresie dojrzewania i utrzymywać w wilgoci przez: ‐ 14 dni w przypadku zastosowanego betonu z cementu portlandzkiego, ‐  21 dni w przypadku zastosowanego betonu z cementu hutniczego.

3. Zabezpieczyć  posadzkę  przed uszkodzeniami mechanicznymi tj.: strugami cieknącej wody, przypadkowymi wstrząsami przenoszonymi przez grunt z odleglejszych miejsc, wstrząsami wywołanymi transportem materiałów, nieostrożną  pracą  ludzi (zagrożenie rozsegregowaniem mieszanki betonowej).  

4. Zabezpieczyć posadzkę przed działaniem niskiej temperatury (poniżej   + 5 °C).

5. Chronić  posadzkę  przed działaniem promieni słonecznych i przeciągami.

6. Opcjonalnie w celu wybłyszczenia posadzki można nałożyć krzemianowo‐litowy preparat NANOCOAT®.

 

DYLATACJE

 

W czasie od 24 do 72 h po zakończeniu prac związanych   z zacieraniem płyty posadzki należy naciąć szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć  na odpowiednią  szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką  kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być  czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić  na odpowiednią  głębokość sznur dylatacyjny BAUCORD o  średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. BAUCORD jest elastycznym i odpornym chemicznie materiałem ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach. Jest integralnym elementem systemu wypełnień  szwów roboczych i szczelin skurczowych. Powierzchnie sfazowane i  ściany szczeliny zagruntować  preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawić  na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki. BAUFLEX PRIMER jest poliuretanowym preparatem gruntującym gotowym do użycia, który zwiększa przyczepność  mas dylatacyjnych do betonu. Do tak przygotowanych szczelin można rozpocząć aplikację preparatu BAUFLEX® 35 – jednoskładnikowej, elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek przemysłowych. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Szczelinę  wypełniać  masą  dylatacyjną  wyciskaną  z pistoletu, aż  do zlicowania jej z powierzchnią  posadzki. Nadmiar masy usunąć. Nakładać  zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć  gdy masa jest jeszcze miękka. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować  strefę  ochronną  przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

Właściwości w stanie utwardzonym
mrozoodporność
tak
Kolor

MT200 stalowoszary, MT201 ceglasta czerwień, MT202 oliwkowa zieleń, MT202Z zieleń avocado, MT203 platynowo szary, MT204 tytanowo szary, MT205 grafitowy, kolory na zamówienie: MT206 niebieski, MT207 brązowy, MT209 żółty

Dane dodatkowe
zastosowanie

Posadzki utwardzone powierzchniowo o wysokiej twardości oraz odporności na  ścieranie i pylenie do zastosowań  w garażach i na zadaszonych parkingach.

producent
BAUTECH
Posadzka monolityczna betonowa BAUTECH DST Parking System

Posadzka monolityczna betonowa BAUTECH DST Parking System

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right