logowanie
szukaj
mapa kategorii

VIDARON Dekoracyjny impregnat do drewna, 9 l

Dekoracyjny impregnat do drewna Vidaron (opakowanie 9 l) podkreśla piękno materiału, a w połączeniu z bezbarwnym impregnatem gruntującym Vidaron zapewnia mu pełną ochronę. Preparat zabezpiecza drewno przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i tworzy na jego powierzchni powłokę odporną na biokorozję ‐ sinizna, grzyby pleśniowe. Impregnat dekoracyjny do drewna Vidaron zawiera Teflon® surface protector. Stosowany jest na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Impregnat ochronno-dekoracyjny Vidaron jest dostępny również w opakowaniu o pojemności: 700 ml, 2.5 l, 4.5 l.

Przeznaczenie
wewnętrzne i zewnętrzne
Rodzaj ochrony
przed działaniem grzybów pleśniowych, przed działaniem promieniowania UV, przed działaniem warunków atmosferycznych, przed sinizną
Typ
ochronno-dekoracyjny
Postać
ciecz
Skład

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 700 g/l.

Gęstość
od 0.8 do 0.9 g/cm3
Wydajność przy jednokrotnym nakładaniu
do 11 m2/dm3
Krotność malowania
≥ 2
Temperatura nakładania
od 5 do 30 °C
Czas schnięcia
nakładanie kolejnej warstwy
12 h
Przygotowanie podłoża

• Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.

• Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć. Drewno powinno być wcześniej wysezonowane i wysuszone, o wilgotności nie większej niż 20%; drewno wilgotne nie wchłonie impregnatu.

• Drewno przeznaczone do impregnowania może być po obróbce piłowania, szlifowania, strugania, polerowania.

• W celu nadania ładnego wyglądu, podkreślenia rysunku słojów drewna, polepszenia właściwości aplikacyjnych, wydłużenia trwałości impregnowania oraz utrzymania powierzchni w czystości zaleca się przeszlifować drewno wzdłuż słojów papierem ściernym o gradacji ok. 120‐200, dodatkowo należy powierzchnię zapolerować.

• Powierzchnie narażone na długotrwałe osadzanie się wody i śniegu (np. czołowe powierzchnie sztachet ogrodowych) powinny być gładkie bez ubytków, wyrwań, dokładnie zapolerowane i kanty zaokrąglone.

• Wszystkie ostre krawędzie drewna zaokrąglić tak, aby promień wynosił minimum 2mm – umożliwia to naniesienie takiej samej ilości produktu jak na powierzchnie płaskie (produkt nie spłynie).

• Na powierzchniach poziomych narażonych na zaleganie wody i śniegu zaleca się wykonanie skosu minimum 15° w celu szybkiego odprowadzenia wody.

• Przygotowanie nowych elementów – zwrócić uwagę na uszczelnienie łączeń poszczególnych detali przedmiotu na ingerencję wody.

• Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu do użycia

• Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy. Nie rozcieńczać.

• Mieszanie powtarzać w czasie aplikacji.

• Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać.

• Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.

• W celu uzyskania jednakowego wybarwienia drewna malując wyrobami VIDARON z różnych partii produkcyjnych należy wymieszać je ze sobą przed przystąpieniem do malowania, lub malować z jednej partii produkcyjnej. W przypadku nietypowych zastosowań (np. materiały drewniane stosowane w dekarstwie, egzotyczne gatunki drewna, okładziny korkowe, itp.) użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem.

Sposób nanoszenia
pędzlem, poprzez zanurzenie, wałkiem
Aplikacja

• Malować w gumowych rękawicach ochronnych.

• Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 65%.

• Aplikacja i wysychanie impregnatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych, elementy zabezpieczyć przed opadami.

• Powierzchnie drewniane pomalować bezbarwnym Impregnatem Ochronnym Gruntującym Vidaron, a następnie po 24 godzinach przetrzeć papierem ściernym, odpylić i zabezpieczyć Impregnatem Vidaron w kolorze (lub innym produktem powłokotwórczym).

• Impregnat w kolorze nałożyć równomiernie na całą powierzchnię, po około 10 minutach od nałożenia rozetrzeć suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna.

• Kolejne warstwy impregnatu nakładać w 12 godzinnych odstępach.

• Szlifować i odpylać powierzchnię każdorazowo przed malowaniem.

• Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna.

• Uzyskanie kryjącej barwy grozi wypłukaniem lub łuszczeniem zbyt grubo nałożonego impregnatu.

• Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą zanurzeniową. W każdym przypadku nadmiar rozetrzeć suchym pędzlem.

• Nie stosować natrysku ze względu na zawartość środków biobójczych, w przypadku zastosowania przemysłowego skontaktować się z Producentem. Impregnowanie wykonać na każdej powierzchni/stronie elementu – nie dopuścić do pozostawienia surowej powierzchni drewna.

• Ostatnią warstwę nakładać do wyrównania chłonności drewna.

• Po minimum 7 dniach powierzchnia uzyskuje pełne właściwości użytkowe.

• Do mycia narzędzi używać rozcieńczalnika olejno‐ftalowego lub bezaromatycznego produkcji FFiL Śnieżka S.A.

• Pozostawienie nadmiaru impregnatu na powierzchni drewna lub jego niedokładne roztarcie może skutkować późniejszym łuszczeniem się powłoki podczas eksploatacji.

• Na powierzchnie impregnowane Impregnatem Ochronno‐Dekoracyjnym Powłokotwórczym Vidaron w kolorze dopuszcza się stosowanie wyrobów nawierzchniowych typy lakier, emalia, lakierobejca, lazura po minimum 2‐letnim okresie karencji; wykonać próbę próbne wymalowanie.

• Nie nanosić tego typu produktów na świeże warstwy impregnatu w kolorze – grozi utratą przyczepności wyrobów nawierzchniowych.

• W przypadku, gdy po wykonaniu prac w opakowaniu zostanie niewykorzystany produkt, należy przelać go do mniejszego szczelnego opakowania, tak aby "poduszka powietrzna" tj. odległość pomiędzy impregnatem, a wieczkiem pojemnika była okoł 1cm.

 

Trwałość powłoki
6 lata
Kolor
14 gotowych kolorów
Okres przydatności
36 miesięcy
Opakowanie
9 l
Zalecenia BHP

Zawiera węglowodory, C9‐C11, n‐alkanów, izoalkanów, cykliczne, <2% aromatów, ksylen, bis(2‐etyloheksanian) kobaltu, oksym butan‐ 2‐onu. Zawiera 2‐oktyloizotiazol‐3(2H)‐on, 4,5‐dichloro‐2‐oktylo‐2H‐izotiazol‐3‐on jako środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych właściwości powłoki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Dane dodatkowe
zastosowanie

Przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania surowego drewna, fasad drewnianych, mebli ogrodowych, altan oraz innych powierzchni z drewna zarówno gładkiego, jak i szorstkiego w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych. Stosowany do malowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów stolarki budowlanej, krokwi, łat, więźb dachowych, drewnianych okładzin budynków, altan, płotów, konstrukcji stropów i dachów, architektury ogrodowej itp. Vidaron Impregnat Ochronny Gruntujący Bezbarwny wymagany jest jako podkład biologicznie zabezpieczający drewno malowane następnie impregnatem kolorowym, lakierobejcą, lakierem zewnętrznym lub emalią. Produkt nie jest przeznaczony do impregnowania drewnianych podłóg, schodów, ciągów komunikacyjnych itp. W przypadku nietypowych zastosowań (np. materiały drewniane stosowane w dekarstwie, okładziny korkowe itp.) użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem. Impregnat bezbarwny nie może być stosowany jako warstwa ostateczna.

producent
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
PN-C-81753:2002 rodzaj A
VIDARON Impregnat dekoracyjny do drewna,

VIDARON Impregnat dekoracyjny do drewna,

(fot. VIDARON)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right