zamknij
logo

Regulamin korzystania z Serwisów Internetowych ZPR MEDIA S.A.

Definicje:

ZPR MEDIA S.A. – ZPR MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159,o kapitale zakładowym 91 850 000 zł (opłaconym w całości), właściciel Serwisu tuznajdziesz.pl/produkty.

Serwis – zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością ZPR MEDIA S.A. w zależności od rodzaju Serwisu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a w szczególności Usługi umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszcza nie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej. Kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może być różny dla każdego z Serwisów.

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad, przy czym z uwagi na unikalny charakter każdego danego jednostkowego Serwisu będącego własnością ZPR MEDIA S.A., mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Użytkowników, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

Użytkownik – osoba pełnoletnia odwiedzająca Serwis, która przesłała do ZPR MEDIA S.A. wypełniony formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Serwisie do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Serwis. Osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem Serwisu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Serwisu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez ZPR MEDIA S.A. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt. 2.5 niniejszego Regulaminu.

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.

Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach danego Serwisu.

Blogi – własne, autorskie strony Użytkownika w Serwisie, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.

Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Serwisu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI

I. Użytkownik
1.1 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania ZPR MEDIA S.A. wypełnionego formularza rejestracji*. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

II. Zamieszczanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy
2.1
Warunkiem zamieszczenia galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy w danym Serwisie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez ZPR MEDIA S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że
a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę i zamieszczane blogi, zdjęcia, wypowiedzi, komentarze);
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie tuznajdziesz.pl/produkty oraz zamieszczania galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań
a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
b) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.
2.4 Zastrzeżenia dodatkowe
a) Każdy dany Serwis będący własnością ZPR MEDIA S.A. może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.
b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum, zdjęć, komentarzy, które:
• zawierają dane osobowe i teleadresowe,
• są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
• zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
• stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
• naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
• nie są tematycznie związane z danym Serwisem,
• uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.
2.5 Odpowiedzialność Użytkownika
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec ZPR MEDIA S.A. z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę ZPR MEDIA S.A. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce ZPR MEDIA S.A. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie ZPR MEDIA S.A. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko ZPR MEDIA S.A. Zobowiązuje się także zwolnić ZPR MEDIA S.A. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie ZPR MEDIA S.A. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

III. ZPR MEDIA S.A.
3.1
ZPR MEDIA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). ZPR MEDIA S.A. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:
a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub ZPR MEDIA S.A., np. generujących zapytania do serwerów ZPR MEDIA S.A.,
c) gdy temat blogów, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
3.2 ZPR MEDIA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
3.3 ZPR MEDIA S.A. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a) publicznego udostępniania blogów, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) rozpowszechniania przesłanych blogów, wypowiedzi na forum, galerii w innych Serwisach ZPR MEDIA S.A. – z podaniem nicku autora;
c) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;
d) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
e) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika;
h) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;
i) wysyłania blogów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Serwisu;
j) publikowania wybranych wypowiedzi Uczestników Forum na łamach pism i stron www ZPR MEDIA S.A. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Serwisu. ZPR MEDIA S.A. zastrzega sobie prawo do podawania na stronie FORUM numeru IP Użytkownika.
3.4 ZPR MEDIA S.A. zastrzega, że stosowany w Serwisie:
- układ i kompozycja stron,
- nawigacja
- elementy graficzne
- interaktywne aplikacje
- zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo
nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność ZPR MEDIA S.A. i są prawnie chronione.
3.5 ZPR MEDIA S.A. ma obowiązek:
- usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika).

IV. Dane osobowe, poufność
4.1. ZPR MEDIA S.A. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości ZPR MEDIA S.A. danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.
4.2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez ZPR MEDIA S.A. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa ZPR MEDIA S.A. obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez ZPR MEDIA S.A. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez ZPR MEDIA S.A. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

V. Postanowienia końcowe
5.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.2 Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu tuznajdziesz.pl/produkty prosimy kierować na adres produkty@grupazpr.pl lub zgłaszać listownie na adres: ZPR MEDIA S.A., 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, z dopiskiem redakcja INFORMATORY – INTERNET.
5.3 ZPR MEDIA S.A. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – za dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.
5.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem ..........................................................................,
jego elektroniczna wersja zamieszczona jest w serwisie tuznajdziesz.pl/produkty.

* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do ZPR MEDIA S.A. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów ZPR MEDIA S.A. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).
Zarząd ZPR MEDIA S.A.
Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
.....................................................................
(miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów ZPR MEDIA S.A.

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): .............................................................
Adres zameldowania: ....................................................................................................
Adres korespondencyjny: ..............................................................................................
PESEL: ...........................................................................................................................
Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ....................................................
(imię i nazwisko dziecka)
profilu użytkownika w Serwisie........................................................................................
(adres www serwisu)
..................................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:

- listownie: ZPR MEDIA S.A., 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6,
- faksem: 22 59 05 336,
- lub po zeskanowaniu – pocztą elektroniczną do redakcji Serwisu.